e-hvtd v2.0 (9175)

殄滅 điễn diệt
♦Diệt hết, trừ sạch. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Củ hợp trung nghĩa lưỡng toàn chi liệt sĩ, điễn diệt gian đảng, phục an xã tắc, tổ tông hạnh thậm , , , (Đệ nhị thập hồi) Tập hợp lấy người trung nghĩa, trừ hết bọn gian thần, để yên xã tắc, thì may cho tổ tông (nhà Hán lắm).