e-hvtd v2.0 (9175)

報章 báo chương
♦(Sợi ngang sợi dọc dệt qua lại thành) bức gấm có hoa văn. ◇Thi Kinh : Tuy tắc thất tương, Bất thành báo chương , (Tiểu nhã , Đại đông ) (Chức Nữ) mặc dù dời chỗ bảy lần trong ngày, Cũng không dệt thành bức gấm nào.
♦Văn thái, văn chương. ◇Tả Tư : Sai lân thứ sắc, Cẩm chất báo chương , (Thục đô phú ).
♦Biểu dương, hiển dương.
♦Thư tín.
♦Thi văn thù đáp.
♦Tờ báo. § Cũng như báo chỉ . ◎Như: báo chương tạp chí .