e-hvtd v2.0 (9175)

茫乎 mang hồ
♦Mờ mịt, không biết gì. § Cũng như mang nhiên .