e-hvtd v2.0 (9175)

調羹 điều canh
♦Nếm canh.
♦Chỉ tài trị nước. Vua Cao Tông nhà Ân cử Phó Duyệt làm tể tướng, có nói rằng: Ngươi với ta nhờ nhau nhiều lắm, ví như nếm canh, cậy ngươi làm muối (mặn) với mơ (chua).