e-hvtd v2.0 (9175)

帝圖 đế đồ
♦Mưu lược của đế vương (để trị nước). ◇Bắc Tề Thư : Đế đồ tạp bá, nho phong vị thuần , (Nho lâm truyện tán ).
♦Chỉ sự nghiệp của vua. ◇Lí Bạch : Đế đồ chung minh một, Thán tức mãn san xuyên , 滿 (Đại đình khố ).
♦Đồ lục (sách bùa sấm) của vua ứng với mệnh trời.
♦Ngôi vua. ◇Cựu Đường Thư : Tắc Thiên Hoàng Hậu lâm ngự đế đồ, minh mục đạt thông, cung thân thứ tích , , (Vũ Diên Cơ ).