e-hvtd v2.0 (9175)

毫光 hào quang
♦Ánh sáng chiếu bốn phía như lông tua ra. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bàng hữu quân sĩ chỉ viết: Điện nam hữu ngũ sắc hào quang khởi ư tỉnh trung : 殿 (Đệ lục hồi) Bên cạnh có tên lính trỏ tay bảo rằng: Ở phía nam điện này có hào quang năm sắc, từ giếng bốc lên.