e-hvtd v2.0 (9175)

報信 báo tín
♦Báo cho biết tin tức. ◇Ngũ đại sử bình thoại : Trương Chiêm sử nhân lai báo tín, bị Chu Ôn xạ liễu nhất tiễn 使, (Lương sử , Quyển thượng).