e-hvtd v2.0 (9175)

宴游 yến du
♦Yến tiệc, vui chơi. § Cũng viết là: . ◇Nghiêm Phục : Xướng gia chi nữ, nhật sự yến du , (Luận hỗ thượng sáng hưng nữ học đường sự ).