e-hvtd v2.0 (9175)

意圖 ý đồ
♦Liệu tính mong muốn đạt tới một mục đích nào đó. ◇Lỗ Tấn : Ý đồ sanh tồn, nhi thái ti khiếp, kết quả tựu đắc tử vong , , (Hoa cái tập , Bắc Kinh thông tín ).