e-hvtd v2.0 (9175)

歷然 lịch nhiên
♦Sáng sủa, rõ ràng. ◇Lưu Tri Cơ : Hợp tại nhất thiên, sử kì điều quán hữu tự, lịch nhiên khả duyệt , 使, (Sử thông , Luận tán ).