e-hvtd v2.0 (9175)

齋醮 trai tiếu
♦Đàn cầu cúng do nhà sư hoặc đạo sĩ làm. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Nhân niệm vong phu ân nghĩa, tư lượng tố ta trai tiếu công quả siêu độ tha , (Quyển nhất thất).