e-hvtd v2.0 (9175)

愴然 sảng nhiên
♦Đau thương, ai thống. ◇Tào Tháo : Cô mỗi độc thử nhị nhân thư, Vị thường bất sảng nhiên lưu thế dã , (Nhượng huyện tự minh bổn chí lệnh ).