e-hvtd v2.0 (9175)

不相能 bất tương năng
♦Không hòa thuận với nhau. § Cũng nói là bất tương dong .