e-hvtd v2.0 (9175)

合璧 hợp bích
♦Hai nửa ngọc bích hợp thành một hình tròn. ◇Giang Yêm : Thưởng dĩ song châu, Tứ dĩ hợp bích , (Lệ sắc phú ).
♦Tỉ dụ mặt trời và mặt trăng cùng lên cao. ◇Hán Thư : Nhật nguyệt như hợp bích, Ngũ tinh như liên châu , (Luật lịch chí thượng ).
♦Nói ví vua và hoàng hậu hợp táng.
♦Phối hợp tinh hoa hai thứ khác nhau, đem hai bên đối chiếu. ◇Mao Thuẫn : Tòng hỏa xa thượng tựu khán kiến "Hoan nghênh quốc liên điều tra đoàn" đích bạch bố tiêu ngữ hoành quải tại nguyệt đài đích diêm hạ, giá thị Trung Anh văn hợp bích đích tiêu ngữ "調", (Cố hương tạp kí ).