e-hvtd v2.0 (9175)

歙然 hấp nhiên
♦Hòa hợp, yên định. ◇Hán Thư : Quận trung hấp nhiên, mạc bất truyền tướng sắc lệ, bất cảm phạm , , (Hàn Diên Thọ truyện ).