e-hvtd v2.0 (9175)

弟婦 đệ phụ
♦Em trai vợ. ◇Băng Tâm : Nhĩ đệ phụ hoàn năng cán, đâu hạ tha môn nhất lưỡng niên dã bất phương , (Ngã đích bằng hữu đích mẫu thân ).