e-hvtd v2.0 (9175)

培養 bồi dưỡng
♦Lấy điều kiện thích nghi, thúc đẩy làm cho sinh sôi lớn mạnh.
♦Giáo dục huấn luyện trong thời gian lâu dài. ◎Như: bồi dưỡng nhân tài đào tạo nhân tài.
♦Chăm sóc. ◇Hồng Lâu Mộng : Như kim lao lục liễu ta, hựu gia bội bồi dưỡng liễu kỉ nhật, tiện tiệm tiệm đích hảo liễu , , 便 (Đệ ngũ thập tam hồi) Như bây giờ tuy có nhọc mệt một chút, nhưng được chăm sóc nhiều hơn trong mấy ngày, dần dần cũng đỡ.