e-hvtd v2.0 (9175)

種族滅絕 chủng tộc diệt tuyệt
♦Diệt chủng. § Cũng nói là: chủng tộc đại đồ sát . Tiếng Anh: genocide.