e-hvtd v2.0 (9175)

世交 thế giao
♦Từ đời trước hoặc từ mấy đời có giao tình. ◇Mao Thuẫn : Phương La Lan hòa ngã môn dã thị thế giao, Phương Lão Bá tại nhật, hòa gia nghiêm cực hảo , , (Động diêu , Tam).
♦Giao vãng đời này qua đời nọ. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Hậu biên Ngụy, Đỗ lưỡng nhân câu vi hiển quan; Văn, Cảnh nhị tiểu thư các sanh tử nữ, hựu kết liễu hôn nhân, thế giao bất tuyệt , , , (Quyển thập thất).