e-hvtd v2.0 (9175)

培植 bồi thực
♦Vun trồng chăm sóc cây. ◇Tống sử : Lâm mộc phi bồi thực căn chu phất thành (Lô Cách truyện ) Cây cối chẳng vun trồng chăm sóc thì gốc rễ không lên.
♦Đào tạo nhân tài.