e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 214 龠 dược [0, 17] U+9FA0
40864.gif
Show stroke order dược, thược
 yuè
♦(Danh) Nhạc khí, như cái sáo có ba lỗ hoặc sáu lỗ. § Cũng viết là thược .
♦(Danh) Lượng từ: đơn vị dung tích ngày xưa, bằng 1200 hạt thóc.
♦§ Ta quen đọc là thược.