e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [5, 16] U+9D1E
Show stroke order hào
 xiāo
♦(Danh) Cú vọ. § Thông kiêu .