e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 184 食 thực [12, 20] U+9952
Show stroke order nhiêu
 ráo
♦(Hình) Nhiều, đầy đủ, phong phú. ◎Như: phú nhiêu giàu có đầy đủ. ◇Vương Xán : Quân nhân đa ứ nhiêu, Nhân mã giai dật phì , (Tòng quân ).
♦(Động) Khoan dung, tha, tha lỗi cho người. ◎Như: nhiêu thứ tha thứ. ◇Thủy hử truyện : Lục Ngu Hậu khiếu thanh: Nhiêu mệnh : (Đệ thập hồi) Lục Ngu Hậu kêu: Xin tha mạng.
♦(Động) Thêm, cho thêm. ◇Thủy hử truyện : Bất hoàn! Tái nhiêu nhĩ nhất bách cá bất hoàn! Nhược yếu hoàn thì, tại Vận Thành huyện hoàn nhĩ! ! ! , ! (Đệ nhị nhất hồi) Không trả! (Thêm) trăm nghìn lần vẫn cứ không trả. Có muốn đòi thì mai lên huyện Vận Thành sẽ đưa cho.
♦(Động) Nhường. ◇Thủy hử truyện : Chúng nhân đô nhiêu nhượng nhĩ nhất bộ, ngã tự thiên dã bất phạ! Nhĩ chỉ quản nhượng lai nhượng khứ tố thậm điểu , ! (Đệ lục bát hồi) Mọi người ai thấy anh cũng phải (kính nể) nhường bước. Có đến trời tôi cũng chẳng sợ, cứ nhường đi nhường lại để làm quái gì.
♦(Liên) Tuy, mặc dầu (biểu thị sự nhượng bộ). § Dùng như: nhậm bằng , tẫn quản . ◇Đỗ Mục : Tam thanh dục đoạn nghi tràng đoạn, Nhiêu thị thiếu niên kim bạch đầu , (Viên ).
♦(Danh) Họ Nhiêu.