e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 184 食 thực [6, 15] U+990A
39178.gif
Show stroke order dưỡng, dượng
 yǎng,  yàng
♦(Động) Nuôi lớn. ◇Mạnh Tử : Cẩu đắc kì dưỡng vô vật bất trưởng (Cáo tử thượng ) Nếu được nuôi tốt, không vật gì không lớn.
♦(Động) Sinh con.
♦(Động) Săn sóc, tu bổ. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lão phu tình nguyện khất nhàn dưỡng bệnh (Đệ thập nhất hồi) Lão phu tình nguyện cáo nhàn dưỡng bệnh.
♦(Danh) Đầy tớ gọi là tư dưỡng .
♦(Danh) Dưỡng khí, một nguyên chất trong hóa học (oxygen, O2).
♦(Danh) Họ Dưỡng.
♦Một âm là dượng. (Động) Dâng biếu. ◎Như: phụng dượng (ta nói là phụng dưỡng), cung dượng cúng dâng.


1. [保養] bảo dưỡng 2. [補養] bổ dưỡng 3. [培養] bồi dưỡng 4. [給養] cấp dưỡng 5. [供養] cung dưỡng 6. [營養] dinh dưỡng 7. [養生] dưỡng sanh 8. [養親] dưỡng thân 9. [休養] hưu dưỡng 10. [療養] liệu dưỡng 11. [修養] tu dưỡng