e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 169 門 môn [6, 14] U+95A9
Show stroke order mân
 mǐn
♦(Danh) Họ Mân.
♦(Danh) Tỉnh Phúc Kiến gọi là tỉnh Mân.