e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [7, 15] U+92ED
Show stroke order duệ, nhuệ
 ruì,  duì
♦§ Cũng như .
♦§ Ghi chú: Ta quen đọc là nhuệ.