e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 164 酉 dậu [7, 14] U+917A
Show stroke order
 pú
♦(Động) Ngày xưa nước có khánh lễ lớn, cho phép bề tôi và dân chúng tụ hội uống rượu ăn mừng. ◇Sử Kí : Thiên hạ đại bô (Tần Thủy Hoàng bổn kỉ ) Thiên hạ uống rượu ăn mừng lớn.
♦(Động) Phiếm chỉ hội họp uống rượu.
♦(Danh) Tên một thần gieo tai họa.