e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 164 酉 dậu [4, 11] U+9156
Show stroke order đam, trậm
 dān,  zhèn
♦(Động) Ham mê rượu.
♦Một âm là trậm. (Danh) Cùng nghĩa với trậm nghĩa là rượu pha thuốc độc.