e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 163 邑 ấp [5, 8] U+90B6
Show stroke order bội, bắc
 bèi
♦(Danh) Tên một nước ngày xưa. Nay thuộc địa phận tỉnh Hà Nam . § Ta quen đọc là bắc.