e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 159 車 xa [10, 17] U+8F3F
輿Show stroke order
 yú,  yù
♦(Danh) Xe. ◎Như: xả chu tựu dư 輿 bỏ thuyền đi xe. ◇Đạo Đức Kinh : Tuy hữu chu dư, vô sở thừa 輿, Tuy có thuyền xe nhưng không ngồi.
♦(Danh) Kiệu. ◎Như: kiên dư 輿 kiệu khiêng bằng đòn trên vai, thải dư 輿 kiệu hoa.
♦(Danh) Đất, địa vực, cương vực. ◎Như: dư đồ 輿 địa đồ, kham dư 輿 (1) trời đất, (2) coi địa lí, xem phong thủy.
♦(Động) Khiêng, vác. ◇Hán Thư : Dư kiệu nhi du lĩnh, tha chu nhi nhập thủy 輿, (Nghiêm Trợ truyện ) Khiêng kiệu vượt núi, kéo thuyền xuống nước.
♦(Hình) Công chúng, số đông người. ◎Như: dư luận 輿 lời bàn, ý kiến công chúng.


1. [柩輿] cữu dư 2. [輿圖] dư đồ 3. [輿論] dư luận 4. [地輿] địa dư