e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 159 車 xa [5, 12] U+8EFB
Show stroke order kha
 kē
♦(Danh) Hai đầu gỗ tiếp nối trục xe.
♦(Danh) Cán búa. § Thông kha .
♦(Danh) Họ Kha.
♦(Hình) Khảm kha : xem khảm .


1. [孟軻] mạnh kha