e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 157 足 túc [11, 18] U+8E64
Show stroke order tung
 zōng
♦(Danh) Dấu chân, tung tích. ◎Như: truy tung theo hút, theo vết chân mà đuổi. ◇Lí Thương Ẩn : Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung (Vô đề ) (Hẹn) đến thì chỉ là nói suông, (mà) đi rồi thì mất tăm tích.
♦(Danh) Ngấn, vết. ◇Hồng Mại : Bút tung lịch lịch tại mục (Di kiên bổ chí , Tích binh chú ) Vết bút rành rành trước mắt.
♦(Danh) Lượng từ: bức, quyển (dùng cho thư họa).
♦(Danh) Họ Tung.
♦(Động) Theo dấu, theo chân. ◇Tấn Thư : Trẫm dục viễn truy Chu Văn, cận tung Quang Vũ , (Lưu diệu tái kí ) Trẫm muốn xa thì bắt kịp Chu Văn, gần theo chân Quang Vũ.
♦§ Cũng như .


1. [高蹤] cao tung 2. [行蹤] hành tung