e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 151 豆 đậu [6, 13] U+8C4B
Show stroke order đăng
 dēng
♦(Danh) Cái bát bằng sành đựng phẩm vật cúng.