e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [16, 23] U+8B8A
35722.gif
Show stroke order biến, biện
 biàn
♦(Động) Thay đổi. ◎Như: biến pháp thay đổi phép tắc, biến hóa đổi khác. ◇Sử Kí : Thừa thiên chu phù ư giang hồ, biến danh dịch tính , (Hóa thực liệt truyện ) (Phạm Lãi) Lấy thuyền con thuận dòng xuôi chốn sông hồ, thay tên đổi họ.
♦(Động) Di động. ◇Lễ Kí : Phu tử chi bệnh cức hĩ, bất khả dĩ biến , (Đàn cung thượng ) Bệnh của thầy đã nguy ngập, không thể di động.
♦(Danh) Sự rối loạn xảy ra bất ngờ. ◎Như: biến cố sự hoạn nạn, việc rủi ro. ◇Sử Kí : Thiện ngộ chi, sử tự vi thủ. Bất nhiên, biến sanh , 使. , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Đối đãi tử tế với hắn (chỉ Hàn Tín), để hắn tự thủ. Nếu không sẽ sinh biến.
♦(Danh) Tai họa khác thường.
♦(Danh) Cách ứng phó những sự phi thường. ◎Như: cơ biến tài biến trá, quyền biến sự ứng biến.
♦Một âm là biện. (Hình) Chính đáng.


1. [豹變] báo biến 2. [不變] bất biến 3. [變陰] biến âm 4. [變幻] biến ảo, biến huyễn 5. [變革] biến cách 6. [變改] biến cải 7. [變故] biến cố 8. [變易] biến dịch 9. [變動] biến động 10. [變化] biến hóa 11. [變亂] biến loạn 12. [變態] biến thái 13. [變遷] biến thiên 14. [變節] biến tiết 15. [變性] biến tính 16. [兵變] binh biến 17. [改變] cải biến 18. [急變] cấp biến 19. [制變] chế biến 20. [折變] chiết biến 21. [政變] chính biến 22. [轉變] chuyển biến 23. [機變] cơ biến 24. [窮則變, 變則通] cùng tắc biến, biến tắc thông 25. [遇變] ngộ biến 26. [事變] sự biến 27. [隨機應變] tùy cơ ứng biến