e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [8, 15] U+8AD1
Show stroke order trác
 zhuó
♦(Danh) Lời gièm pha, lời đồn đãi không có căn cứ.