e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 145 衣 y [11, 17] U+8943
Show stroke order bao
 bāo
♦§ Cũng như bao .