e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 145 衣 y [4, 10] U+8879
Show stroke order chỉ
 qí,  zhǐ
♦Cũng như chỉ .