e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 144 行 hành [9, 15] U+885B
34907.gif
Show stroke order vệ
 wèi
♦(Động) Bảo hộ, phòng thủ. ◎Như: phòng vệ giữ gìn, ngăn ngừa, tự vệ dùng sức của chính mình để ngăn xâm nhập, không bị làm hại.
♦(Động) Thừa thị, thị phụng.
♦(Động) Che, đóng.
♦(Danh) Tên một nước thời Chu.
♦(Danh) Người giữ việc phòng hộ. ◎Như: thị vệ , cảnh vệ đều là những chức vụ giữ việc phòng bị.
♦(Danh) Ngày xưa gọi nơi đóng binh canh giữ ở biên giới là vệ. ◎Như: kim san vệ . § Vua Minh Thái Tổ chọn những chỗ hiểm yếu, một quận thì đặt một sở, mấy quận liền nhau thì đặt một vệ, mỗi vệ đóng 3600 binh.
♦(Danh) Một loại y phục ngày xưa. § Một loại trong cửu phục . Cũng chỉ một trong ngũ phục .
♦(Danh) Lông mao bên cạnh mũi tên.
♦(Danh) Tên gọi khác của con lừa. ◇Liêu trai chí dị : Thứ nhật, hữu khách lai yết, trập hắc vệ ư môn , , (Hồ thị ) Hôm sau, có khách đến xin gặp, buộc con lừa đen ở cổng.
♦(Danh) Chân tay, tứ chi.
♦(Danh) Tên khí vệ (đông y).
♦(Danh) Bề ngoài của sự vật. ◇Trần Sư Đạo : Ngụy Văn Đế viết: Văn dĩ ý vi chủ, dĩ khí vi phụ, dĩ từ vi vệ : , , (Hậu san thi thoại ).
♦(Danh) Tên sông.
♦(Danh) Họ Vệ.
♦(Hình) Sắc, nhọn. ◇Hoài Nam Tử : Xạ giả hãn ô hào chi cung, loan Kì vệ chi tiễn , (Nguyên đạo ) Người bắn chim cầm cánh cung cứng (ô hào), giương mũi tên nhọn (đất Kì làm ra). § Theo một truyền thuyết: Ô hào chỉ cây dâu tang chá, lấy cành làm cung rất chắc. Đất sản xuất một loại tên rất tốt.
♦(Hình) Tốt, đẹp. § Thông .
♦§ Cũng viết là .


1. [保衛] bảo vệ 2. [陛衛] bệ vệ 3. [個人衛生] cá nhân vệ sinh 4. [禁衛] cấm vệ 5. [錦衣衛] cẩm y vệ 6. [公共衛生] công cộng vệ sinh 7. [扞衛] hãn vệ 8. [藩衛] phiên vệ 9. [世界衛生組織] thế giới vệ sinh tổ chức 10. [侍衛] thị vệ 11. [精衛] tinh vệ 12. [珍衛] trân vệ 13. [衛生] vệ sanh, vệ sinh