e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [6, 12] U+86D1
Show stroke order mâu
 móu
♦(Danh) § Xem tưu mâu .


1. [蝤蛑] tưu mâu 2. [侵蛑] xâm mâu