e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [16, 20] U+860A
34314.gif
Show stroke order uẩn, uấn
 yùn,  wēn
♦(Động) Tích chứa, gom góp. ◎Như: giá tọa san uẩn tàng phong phú đích tư nguyên trái núi đó tích tụ tài nguyên phong phú.
♦(Động) Bao hàm, chứa đựng. ◇Lí Bạch : Thiếu uẩn tài lược, Tráng nhi hữu thành , (Hóa Thành tự đại chung minh ) Tuổi trẻ hàm dưỡng tài năng, Tráng niên sẽ thành tựu.
♦(Danh) Chỗ sâu xa của sự lí. ◎Như: tinh uẩn chỗ sâu xa của tinh thần.
♦(Danh) Cỏ khô, gai góc dễ cháy.
♦(Danh) Thuật ngữ Phật giáo chỉ năm món: sắc, thụ, tưởng, hành, thức ngũ uẩn , nghĩa là năm thứ tích góp lại che lấp mất cả chân tính của người ta.
♦Một âm là uấn. § Thông uấn .