e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [10, 14] U+84D0
Show stroke order nhục
 rù
♦(Danh) Đệm cỏ, chiếu cỏ.
♦(Danh) Đệm trên giường. Cũng mượn chỉ giường. ◇Hậu Hán Thư : Hữu trọng tật, ngọa nhục thất niên , (Triệu Kì truyện ) Có bệnh nặng, nằm giường bảy năm.
♦§ Ghi chú: Cũng viết là nhục .