e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [5, 9] U+8302
33538.gif
Show stroke order mậu
 mào
♦(Hình) Tốt tươi, um tùm. ◎Như: trúc bao tùng mậu tùng trúc tốt tươi.
♦(Hình) Thịnh vượng, tốt đẹp. ◎Như: mậu tài tài giỏi.
♦(Danh) Họ Mậu.