e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [5, 9] U+82DB
Show stroke order hà, kha
 kē,  hē,  hé
♦(Hình) Nghiệt ác, nghiêm ngặt. ◎Như: hà chánh chánh lệnh tàn ác. ◇Lễ Kí : Hà chánh mãnh ư hổ dã (Đàn cung hạ ) Chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn cọp vậy.
♦(Hình) Gấp, cấp thiết. ◇Lục Cơ : Lương phong nghiêm thả hà (Tòng quân hành ).
♦(Hình) Phiền toái. ◇Hậu Hán Thư : Vụ cử đại cương, giản lược hà tế, bách liêu kính chi , , (Tuyên Bỉnh truyện ).
♦(Động) Trách phạt, khiển trách. ◇Chu Lễ : Bất kính giả hà phạt chi (Hạ quan , Xạ nhân ).
♦(Động) Quấy nhiễu, xâm nhiễu.
♦Một âm là kha. (Danh) Tật bệnh. § Thông kha .


1. [暴苛] bạo hà 2. [苛求] hà cầu