e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 135 舌 thiệt [2, 8] U+820D
33293.gif
Show stroke order xá, xả
舍, 捨  shè,  shě,  shì
♦(Danh) Quán trọ. ◎Như: túc xá 宿 nhà trọ.
♦(Danh) Nhà ở, nhà cửa. ◎Như: mao xá nhà tranh.
♦(Danh) Khiêm từ dùng để chỉ chỗ ở của mình. ◎Như: hàn xá , tệ xá .
♦(Danh) Chuồng nuôi súc vật. ◎Như: trư xá chuồng heo, ngưu xá chuồng bò.
♦(Danh) Thời Tống, Nguyên dùng để chỉ con em nhà hiển quý. ◇Quan Hán Khanh : Tự gia Trịnh Châu Nhân thị, Chu Đồng Tri đích hài nhi Chu xá thị dã , (Cứu phong trần , Đệ nhất chiết).
♦(Danh) Lượng từ: đơn vị chiều dài ngày xưa, khoảng đường quân đi trong một đêm gọi là , khoảng 30 dặm. ◎Như: thối tị tam xá 退.
♦(Danh) Một đêm. ◇Tả truyện : Phàm sư nhất túc vi xá, tái túc vi tín, quá tín vi thứ 宿, 宿, (Trang Công tam niên ) Về quân đội, một đêm gọi là "xá", lại một đêm là "tín", quá một "tín" là "thứ".
♦(Động) Nghỉ trọ. ◎Như: xá ư mỗ địa nghỉ trọ ở chỗ nào đó.
♦(Hình) Khiêm từ, tiếng để gọi các người thân, thường dùng cho hàng dưới mình. ◎Như: xá đệ em nó, xá điệt cháu nó.
♦Một âm là xả. (Động) Bỏ, vất. § Thông . ◎Như: nhiêu xả tha ra, thí xả bố thí.
♦(Động) Thôi, ngừng. ◇Luận Ngữ : Tử tại xuyên thượng viết: Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ : , (Tử Hãn ) (Khổng) Tử đứng trên bờ sông nói: Chảy đi hoài như thế kia, ngày đêm không ngừng!
♦§ Giản thể của chữ .


1. [病舍] bệnh xá 2. [丙舍] bính xá 3. [求田問舍] cầu điền vấn xá 4. [學舍] học xá 5. [街坊鄰舍] nhai phường lân xá 6. [僧舍] tăng xá 7. [弊舍] tệ xá 8. [退避三舍] thối tị tam xá 9. [傳舍] truyến xá 10. [宿舍] túc xá 11. [舍間] xá gian