e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 130 肉 nhục [7, 11] U+8123
Show stroke order thần
 chún
♦(Danh) Môi. ◎Như: thần vong xỉ hàn môi hở răng lạnh. § Ý nói các nước láng giềng với nhau phải dựa lẫn nhau mới đủ chống với nước khác, nếu tự chia rẽ nhau thì tất bị kẻ mạnh tàn phá. ◇Vi Trang : Chu thần vị động, Tiên giác khẩu chi hương , (Giang thành tử , Từ ).
♦(Danh) Mượn chỉ bên cạnh hoặc bên mé vật gì đó. ◎Như: tấn thần bên mé tóc mai.