e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 127 耒 lỗi [5, 11] U+801C
Show stroke order tỉ, cử
 sì
♦(Danh) Mai, cuốc, thuổng (dụng cụ nhà nông để cày, đào, xới đất).
♦(Danh) Phiếm chỉ dụng cụ nhà nông.
♦(Động) Cuốc đất.
♦§ Tục đọc là cử.