e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 124 羽 vũ [10, 16] U+7FEE
Show stroke order cách
 hé,  lì
♦(Danh) Cuống thân cứng của lông cánh chim.
♦(Danh) Cánh. ◎Như: phấn cách cao phi tung cánh bay cao.
♦(Danh) Lượng từ ngày xưa, dùng cho lông cánh. ◇Chiến quốc sách : Phấn kì lục cách nhi lăng thanh phong, phiêu diêu hồ cao tường , (Sở sách tứ ) Hăng hái vỗ cánh vượt lên gió mát, bay lượn trên cao.