e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [3, 9] U+7D00
32000.gif
Show stroke order kỉ
 jì,  jǐ
♦(Danh) Đầu mối sợi tơ, cũng mượn chỉ sợi tơ.
♦(Danh) Phép tắc. ◎Như: cương kỉ giềng mối phép tắc (dây lớn ngoài mép lưới gọi là cương , dây nhỏ gọi là kỉ ), kỉ luật phép tắc, luật lệ, vi pháp loạn kỉ trái phép loạn kỉ cương.
♦(Danh) Tục gọi đày tớ là kỉ cương , có khi gọi tắt là kỉ .
♦(Danh) Đạo. ◇Thư Kinh : Ô hô! Tiên vương triệu tu nhân kỉ ! (Y huấn ) Ôi! Tiên vương sửa cho ngay đạo làm người.
♦(Danh) Một thể văn chép sử (viết tắt của bổn kỉ ), chuyên ghi lại hành tích của đế vương. ◎Như: Ngũ đế kỉ , Thủy Hoàng kỉ .
♦(Danh) Ngày xưa, mười hai năm gọi là nhất kỉ . Ngày nay, 100 năm là một kỉ.
♦(Danh) Đơn vị thời kì trong ngành địa chất học.
♦(Danh) Bây giờ gọi tuổi là niên kỉ .
♦(Danh) Nước Kỉ.
♦(Danh) Họ Kỉ.
♦(Động) Gỡ sợi tơ, gỡ mối tơ rối. Nghĩa rộng: gánh vác, liệu lí công việc. ◎Như: kinh kỉ gánh vác.
♦(Động) Ghi chép. § Thông kỉ . ◎Như: kỉ niên ghi chép chuyện trong năm. ◇Liệt Tử : Cố vị Nhan Hồi kỉ chi (Chu Mục vương ) (Khổng Tử) quay lại bảo Nhan Hồi ghi lại câu chuyện này.
♦(Động) Hội họp.


1. [本紀] bổn kỉ 2. [綱紀] cương kỉ 3. [紀綱] kỉ cương 4. [紀律] kỉ luật 5. [紀念] kỉ niệm 6. [年紀] niên kỉ 7. [世紀] thế kỉ