e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 119 米 mễ [6, 12] U+7CA5
31909.gif
Show stroke order chúc, dục
 zhōu,  yù,  zhù
♦(Danh) Cháo. ◎Như: đậu chúc cháo đậu.
♦Một âm là dục. (Động) Bán. § Cùng nghĩa với dục . ◇Lễ Kí : Quân tử tuy bần, bất chúc tế khí , (Khúc lễ hạ ) Người quân tử tuy nghèo, không bán đồ tế lễ.
♦(Động) Nuôi dưỡng.
♦(Động) Lấy chồng, giá xuất.


1. [粥粥] chúc chúc 2. [一鍋粥] nhất oa chúc