e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [19, 25] U+7C6C
Show stroke order li
 lí
♦(Danh) Bờ rào, bờ giậu. ◇Đào Uyên Minh : Thải cúc đông li hạ, Du nhiên kiến nam sơn , (Ẩm Tửu ) Hái cúc dưới bờ rào đông, Nhàn nhã nhìn núi nam.